Müzayede Kuralları

KIRMIZ BEYAZ SANAT GALERİSİ Tarafından, düzenlenen online müzayedelere iştirak edecek alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler

1- KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ Satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında gerçekleştirdiği aracılık hizmeti dolayısıyla satışlardan komisyona hak kazanır.

2- Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3- Online müzayedelere katılabilmek için www.kirmizibeyazsanat.com www.kirmizibeyazsanat.org adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

4- Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğu yayınlandığı tarihten sonra Arjantin caddesi Halıcı sokak 5/A adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler gerçektir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık süreci olup müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ’nin 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin olduğu gibi satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ satılan eserin tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6- Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eserler satıcı tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur

6.1 - KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

ONLINE MÜZAYEDELERDE FİYAT ARTTIRIMI “TEKLİF VER” BUTONU SANAL ORTAMDA TIKLANMAK SURETİ İLE YAPILIR. HER TEKLİFİN NE KADAR DEĞER ARTIŞINI İFADE ETTİĞİNİ AŞAĞIDAKİ TABLO GÖSTERMEKTEDİR. ALICI ONLINE MÜZAYEDEYE PEY VERMEK SURETİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU TEKLİF İLE BAĞLIDIR. MÜZAYEDE KONUSU ESER/MAL, “KIRMIZI BEYAZ” TARAFINDAN ÖNCEDEN BELİRLENEN MÜZAYEDE BİTİŞ SAATİ İTİBARI İLE EN YÜKSEK TEKLİFTE BULUNAN ALICIYA İHALE EDİLİR. ONLINE MÜZAYEDEDE “PEY VER” BUTONUNA BASMANIN NE KADARLIK BİR DEĞER ARTIŞI İFADE ETTİĞİNİ BELİRLEME VE BU DEĞERLERİ HER MÜZAYEDEDE DEĞİŞTİRME YETKİSİ “KIRMIZI BEYAZ”A AİT OLUP, DEĞERLER MÜZAYEDE BAŞINDA WEB SAYFASINDA ANONS EDİLECEKTİR.

1.000 - ₺ 5.000 ARASI ₺ 250 ₺

5.000 - ₺ 10.000 ARASI ₺ 500 ₺

10.000 - ₺ 20.000 ARASI ₺ 1.000 ₺

20.000 - ₺ 50.000 ARASI ₺ 2.000 ₺

50.000 - ₺ 100.000 ARASI ₺ 5.000 ₺ 

100.000- ₺ 1.000.000 ARASI ₺ 10.000 ₺

 

6.2 – Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

7- Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ satıcı olduğunu göstermez. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %5 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %7 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8- Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) %20 ve %5 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ sorumlu tutulamaz.

9- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya tesim edilmez.

10- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ sorumlu değildir.

11- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12- KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca, KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

14- Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16- Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

17- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

18- Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ sorumlu tutulmayacaktır.

19- Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

20- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ’nin rücu hakkı saklıdır.

21- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22- Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

24- www.kirmizibeyazsanat.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.

25- Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir.Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir.